_____________________1__2__3___4__5__6__7___8__9__________________IP___H__R_ER_BB__K
2B Albies,Oz     O   O   O  1B   2B* Castillo(S,Lu 7  6 3 3 4 8
RF Acuna,Ro     1B  2B   _O  _K   _O_ Iglesias,Ra  1.1 3 1 1 0 2
1B Harper,Br    + K   K    HR   1B
CF Springer,Ge   BB  _O_    O   K
LF Yelich,Ch    1B*    O   O   K
3B Arenado,No   __O_    1B  _O  __O
SS Correa,Ca      O   O    BB   O 
DH Ozuna,Ma       O   _O
 DH Stephenson,Ty           K   K 
C Rodriguez,En     K     K   O   BB 
P__Castillo(S,Lu__________________________________________________IP___H__R_ER_BB__K
SS Betts,Mo     O  1B   O   K   O  Cole,Ge    9  8 3 3 3 9
CF Rodriguez(,Ju  2B   K   K   O   1B*
RF Alvarez,Yo    K  HR*  BB  BB
C Murphy,Se    BB  _O_  _K  _O
1B Guerrero,Vl   __O_    O   O  \ K
3B Devers,Ra      K   O  HR   1B
2B Julien,Ed      O   BB  1B   K
LF Merrifield,Wh    O   1B   K  __O
DH Diaz,Ya         K _O  _O    2B 
P__Cole,Ge_________________________________________R_H_E
Blue Sox       1 0 0  0 0 1 0  0 1  3 8 0
Cozumel Krakens   0 0 2  0 0 1 0  0 1  4 9 0
LOB - Blue Sox 8; Cozumel Krakens 9. Win - Cole,Ge (1-0); Loss - Iglesias,Ra (0-1). HRs - Alvarez,Yo (1);
Harper,Br (1); Devers,Ra (1). Steal - Acuna,Ro (1). Fielding Range Bonus - Blue Sox +0.16;
Cozumel Krakens -0.07.__________________1__2___3__4____5__6___7___8___9__________________IP___H__R_ER_BB__K
2B Albies,Oz   O   K _K__    BB   _O_ Nola,Aa    6  7 3 3 2 7
RF Acuna,Ro   1B   O    O   BB      Alzolay,Ad   1  1 0 0 0 0
1B Harper,Br   O   BB    O  __O      Raley,Br    1.1 3 1 1 1 1
CF Springer,Ge  _O   _O   _O    \1B 
LF Yelich,Ch     K   2B    O   SH+
3B Arenado,No    2B   K    O    K 
SS Correa,Ca    1B*  1B*   _K   __O_
DH Ozuna,Ma     K   O+     O    K 
C Rodriguez,En   _O_  1B*     O   O3 
P__Nola,Aa_________________________________________________________IP___H__R_ER_BB__K
SS Betts,Mo   HR   K    O   1B   SF* Castillo(S,Lu 7  6 3 3 3 6
CF Rodriguez(,Ju O   K    K  _DP      Neris,He    2  1 0 0 0 2
RF Alvarez,Yo  1B   _O   BB    \ K 
C Murphy,Se   1B    1B  _O     O 
1B Guerrero,Vl  DP    1B   1B   BB 
3B Devers,Ra     O   O++   K   1B 
2B Julien,Ed     K   1B*   K   __O_
LF Merrifield,Wh  _O_  SF*   _O     1B 
DH Diaz,Ya       BB _K__    \ O   1B+
P__Castillo(S,Lu____________________________________R__H_E
Blue Sox     0 1  0 2  0 0  0  0  0  3 7 0
Cozumel Krakens  1 0  0 2  0 0  0  0  1  4 11 0
LOB - Blue Sox 7; Cozumel Krakens 8. Win - Neris,He (1-0); Loss - Raley,Br (0-1). Outstanding Play -
Guerrero,Vl (1). HR - Betts,Mo (1). Fielding Range Bonus - Blue Sox +0.16; Cozumel Krakens -0.07._____________________1___2___3___4____5___6___7____8___9___10_11__12___13___14___
SS Betts,Mo     BB   2B __O_      O    BB   _K      1B  
CF Rodriguez(,Ju  +1B*   O    BB    O   p O     \ K    BB  
RF Alvarez,Yo    O4    O    O   2B    O+     O     O  
C Murphy,Se    + K   _O    K   2B*   __O_    __K_    BB  
1B Guerrero,Vl   __K_     HR __O_  /_K_     \O8     1B  O*++
3B Devers,Ra       O    K    BB    O    O     BB  _K___
2B Julien,Ed       O   1B    DP    HR   __K      O 
LF Merrifield,Wh    2B    O    _O    K      O    O++
DH Diaz,Ya       _O_   1B+     HR __O     O6   __O__
P__Morton,Ch_____________________________________________________________________
2B Albies,Oz    1B  O   __O_   _O    K    O  __O_
RF Acuna,Ro     K _O_     1B   \HR __O   __O     \ O 
1B Harper,Br    BB    O   -1B    K    2B    K    O 
CF Springer,Ge    K    K    2B    O    SH+   1B   __K__
LF Yelich,Ch    __O_   BB    SF*   BB    1B*   K       K  
3B Arenado,No      BB _O   __O_  __O_    O   _K      1B  
SS Correa,Ca       O+  \ K    2B   / O __K_     K    BB  
DH Ozuna,Ma       2B*   1B    K
 DH Stephenson,Ty                e5   \1B   e6     O  
C Rodriguez,En     1B*   O    K    2B    F   O+    _O___
P__Steele,Ju_______________________________________________________________________R__H_E
Cozumel Krakens   1  0  0  1  0  0  2  1  0  0 0  0  0  1   6 12 2
Blue Sox       0  2  0  0  1  0  1  0  1  0 0  0  0  0   5 15 0
LOB - Cozumel Krakens 12; Blue Sox 16. Win - Munoz,An (1-0); Loss - Merryweath,Ju (0-1).
Outstanding Plays - Albies,Oz (1); Springer,Ge (1); Correa,Ca (1). Errors - Devers,Ra (1); Betts,Mo (1).
Passed Ball - Rodriguez,En (1). HRs - Guerrero,Vl (1); Diaz,Ya (1); Acuna,Ro (1); Julien,Ed (1). Steals -
Betts,Mo (1); Rodriguez(,Ju (1). Caught Stealing - Acuna,Ro (1). Fielding Range Bonus -
Cozumel Krakens -0.07; Blue Sox +0.16.
 
________________IP___H__R_ER_BB__K____________________IP___H__R_ER_BB__K
 Morton,Ch   3  3 2 2 3 3   Steele,Ju   6.2 9 4 4 3 4
 Bieber,Sh   3  5 1 1 0 3   Harvey,Hu   2.1 1 1 1 1 2
 Neris,He    1  1 1 1 1 1   Iglesias,Ra  2  0 0 0 0 2
 Clase,Em    2  3 1 1 0 2   Merryweath,Ju 3  2 1 1 3 3
 Fairbanks,Pe  3  2 0 0 0 4
 Munoz,An    2  1 0 0 1 2__________________1_____2__3__4____5_____6____7____8__9________________IP___H__R_ER_BB__K
SS Betts,Mo    O  __O_    1B  __O_    K   Ryu,Hy    4.2 9 4 4 2 3
CF Rodriguez(,Ju HR    O   1B     O __K   Bieber,Sh   0.1 0 0 0 0 0
RF Alvarez,Yo  1B    K   e5     1B   \O Neris,He   1  0 0 0 1 1
1B Guerrero,Vl  BB    O   DP*+   w2B*   O Fairbanks,Pe 1  1 1 1 0 2
DH Devers,Ra   O     1B __O__    2B*   _O Thielbar,Ca  1  0 0 0 0 1
2B Julien,Ed   _K__     K     BB  O+
LF Merrifield,Wh    BB  1B+    1B+ __O_
3B Encarnacio,Ch   + K   O     K     K
C Catcher,AAA     O+  _O_
 PH-C Murphy,Se             K    BB
P__Ryu,Hy______________________________________________________________IP___H__R_ER_BB__K
RF Acuna,Ro    O  1B  _O_    BB    __O   Luzardo,Je  8  10 4 3 4 9
1B Harper,Br   BB  +_O_     O   K        Raley,Br   1  0 0 0 0 0
3B Arenado,No   O    O   1B  __O_
CF Springer,Ge  1B+    O   1B    \ K 
2B Albies,Oz   1B*+   K   1B     HR 
C Stephenson,Ty _O__    2B  SF*     K 
DH Wisdom,Pa      K   O  1B*+   __O_
SS Peguero,Li      O   K /O8__      \ K
LF Ozuna,Ma      HR  BB    \ O     O
P__Luzardo,Je____________________________________________R__H_E
Cozumel Krakens  1   0 0 0  1   0  2  0 0 4 10 0
Blue Sox     1   1 0 0  2   0  1  0 X 5 10 1
LOB - Cozumel Krakens 10; Blue Sox 8. Win - Luzardo,Je (1-0); Save - Raley,Br (1);
Loss - Fairbanks,Pe (0-1). Outstanding Play - Rodriguez(,Ju (1). Error - Arenado,No (1). Wild Pitch -
Luzardo,Je (1). HRs - Rodriguez(,Ju (1); Ozuna,Ma (1); Albies,Oz (1). Steals - Merrifield,Wh (1);
Acuna,Ro (2). Fielding Range Bonus - Cozumel Krakens -0.03; Blue Sox +0.05._____________________1____2____3___4__5___6__7___8___9__________________IP___H__R_ER_BB__K
SS-RF Betts,Mo   BB  _O_     K   O   2B* Cole,Ge    7  5 2 2 1 6
CF Rodriguez(,Ju   O     K   HR   DP   __O_ Clase,Em    2  1 1 1 1 2
RF Alvarez,Yo    K    HR   _K    \ K
 SS Walls,Ta
1B Guerrero,Vl   1B     O    \ K   O
DH Devers,Ra    1B*+   __K_     O  __O
2B Julien,Ed    __O__     BB   2B
 C Murphy,Se                   \BB 
3B Encarnacio,Ch     HR    DP   BB     e6 
LF Dominguez,Ja      K    _O  __K     O 
C Catcher,AAA      O      K   1B
 2B Merrifield,Wh                  K 
P__Cole,Ge______________________________________________________________IP___H__R_ER_BB__K
2B Albies,Oz     O     K   _O    \BB    Castillo(S,Lu 5  5 4 4 2 7
RF Acuna,Ro     K    1B     O   O    Harvey,Hu   2  2 0 0 1 2
1B Harper,Br    1B    + O+     O   O    Raley,Br    1  0 0 0 0 1
CF Springer,Ge   w_O__   __O_    HR  __O    Iglesias,Ra  1  1 1 0 1 1
LF Yelich,Ch       O4    O   BB     HR 
SS Abrams,CJ       2B    K  __K     O 
3B Wendle,Jo       O    _O     
 PH Stephenson,Ty              O
 3B Wisdom,Pa                    K 
DH Ozuna,Ma       1B*     K   O   __K_
C Rodriguez,En     _O_     O   _K
P__Castillo(S,Lu_________________________________________R_H_E
Cozumel Krakens   1  1  1  0 1  0 0  0  1  5 8 0
Blue Sox       0  1  0  0 0  1 0  0  1  3 6 1
LOB - Cozumel Krakens 6; Blue Sox 5. Win - Cole,Ge (2-0); Save - Clase,Em (1); Loss - Castillo(S,Lu (0-1).
Outstanding Play - Julien,Ed (1). Error - Abrams,CJ (1). Wild Pitch - Cole,Ge (1). HRs -
Encarnacio,Ch (1); Alvarez,Yo (2); Rodriguez(,Ju (2); Springer,Ge (1); Yelich,Ch (1). Steal -
Acuna,Ro (3). Fielding Range Bonus - Cozumel Krakens +0.02; Blue Sox +0.09.


 
Standings,_Pitching____________W___L___pct.__GB___ERA__CG_ShO__RS__Sv___IP_____R___ER___H___BA___BB___K__WP
 1 Cozumel Krakens       4  1 .800 -  3.49 1  0 4.6 1  49   19 19  46 .242 16  47 1
 2 Blue Sox          1  4 .200 3  3.88 0  0 3.8 1  48.2  23 21  50 .263 22  49 1
 
____AB____R____H___D___T__HR__RBI__BB___K___BA__OBA__SlgA__SH__F_SF_GDP__SB__CS__LOB__OP__DP__E__OSB_OCS_PB
 1 190  23  50 10 0 10  22 22  49 .263 .336 .474  0 0 2  6  3  0  45  3  0  2  3  1 0
 2 190  19  46 11 0  6  19 16  47 .242 .298 .395  2 1 2  0  3  1  44  3  6  2  3  0 1

 1 Dale Moon         4-1: 2 4-3, 2 4-3, @2 6-5(14), @2 4-5, @2 5-3.
 2 Jon Kauffmann-Kennel   1-4: @1 3-4, @1 3-4, 1 5-6(14), 1 5-4, 1 3-5.